บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คนที่ 14

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ในการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีการรับส่งงาน ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่าง ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ กับ อ.นุสรา แสงอร่าม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top