บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

Author: admin.ms

นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและร่วมเสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข-สกสว. กองทุนส่งเสริม ววน.”

Go to Top