บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

2022-03-04T15:24:43+07:0025/02/2022|กุมภาพันธ์65, ข่าว2565|

LPRU News : ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 : nims 2022 ในหัวข้อ ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565

2022-02-25T09:01:24+07:0024/02/2022|กุมภาพันธ์65, ข่าว2565|

LPRU News : อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ...

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

2022-02-22T13:55:20+07:0021/02/2022|กุมภาพันธ์65, ข่าว2565|

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 10 หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online

2022-02-17T16:22:23+07:0009/02/2022|กุมภาพันธ์65, ข่าว2565|

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 10 หลักสูตร และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565 ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ดังนี้- วันจันทร์ที่ 10 มกราคม ...

Go to Top