บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-05-17T15:58:20+07:0017/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ป.ตรี) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

2022-05-12T16:57:55+07:0012/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธิญา สุวรรณราช ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ป.ตรี)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 ...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

2022-05-12T16:50:59+07:0011/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น ...

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ป.โท) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

2022-05-12T16:24:09+07:0010/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

     วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ป.โท) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ...

สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

2022-05-12T16:25:44+07:0005/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

     วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น)

2022-04-25T17:09:10+07:0025/04/2022|ข่าว2565, เมษายน65|

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น) ณ ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สายรุ้ง ธิตา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

2022-03-04T15:24:43+07:0025/02/2022|กุมภาพันธ์65, ข่าว2565|

LPRU News : ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 : nims 2022 ในหัวข้อ ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565

2022-02-25T09:01:24+07:0024/02/2022|กุมภาพันธ์65, ข่าว2565|

LPRU News : อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ...

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

2022-02-22T13:55:20+07:0021/02/2022|กุมภาพันธ์65, ข่าว2565|

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 10 หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online

2022-02-17T16:22:23+07:0009/02/2022|กุมภาพันธ์65, ข่าว2565|

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 10 หลักสูตร และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565 ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ดังนี้- วันจันทร์ที่ 10 มกราคม ...

Go to Top