บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

     วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ( ภาคเช้า ) อาจารย์ ออมทอง พัฒนพงษ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ กรรมการ อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top