คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36