บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการจัดการ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลดังนี้

– อาจารย์กิติวัฒน์  กิติบุตร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิชาการดีเด่น

– รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิจัยดีเด่น

– นางสาว   ชนม์นิภา  คำโพธิ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล

– นายกิตติคุณ ทิพย์มณี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล 

– นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน PITCHING CONTEST ภายใต้แนวคิดธุรกิจชุมชนสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top