บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

     LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา และผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุณเสน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565 เข้านำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจในการประกวด ออมสิน Smart Start Idea รอบ Prototype to company
     โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทีมผักไทยสู่อินเตอร์ ประกอบด้วย นายอรรถกรณ์ ศิลป์คีรีกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และนางสาวกานต์กนก คำฝั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ชาเชียงดารสมิกซ์เบอร์รี่ ภายใต้แบรนด์เชียงดา ชาเวียง และทีม 11 AM ประกอบด้วยนายชาติโยดม ฝากมิตร พร้อมด้วยนายอภิชาติ จินาติ นักศึกษาชั้นปี4 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และนางสาวมัณทนา ต๊ะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์หมูยิ้ม ณ ห้อง innovation club by GSB Startup โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอ 40 ผลงานระดับประเทศ จาก 28 มหาวิทยาลัย

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top