บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

Tag: อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์

นักวิจัย มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการและงานเสวนาวิชาการ ภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเศรษฐกิจ BCG

นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและร่วมเสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข-สกสว. กองทุนส่งเสริม ววน.”

Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top