ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้จัดการประจำตำบลลี้เปิดเผยว่า คณะทำงาน U2T มร.ลป. ตำบลลี้ ร่วมกับพระครูอาณา สัมปยุคโคตร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนกับธรรมศิลป์” เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ณ อาคารธมมศิลป์ วัดบ้านแวน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการอบรม และบริการเจลแอลกอฮอร์อย่างทั่วถึง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 10 คน