LPRU News : เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564  ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  ผู้จัดการประจำตำบลลี้  พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลี้   ได้เข้าร่วมอบรมดนตรีพื้นเมือง ร่วมกับกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ “คณะรวมใจพัฒนา ลี้หลวง หมู่ที่ 6” ณ  ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ  เรียนรู้การเล่นดนตรีพื้นเมือง และการร้องด้วยวาจา  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการอ่าน การบรรเลงเสียงเพลง ผ่านเครื่องดนตรี สะล้อซอซึง แบบพื้นเมือง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ดนตรีที่มีสำเนียง ทำนอง และจังหวะลีลา แบบล้านนา  เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีพื้นเมืองที่มีอยู่คู่เมืองลี้มาอย่างยาวนาน   พร้อมกันนี้ทีมงานได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเสียง และฆ้องวง ให้กับกลุ่มคณะรวมใจพัฒนาลี้หลวง เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองให้คงอยู่สืบไป