บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

U2T มร.ลป. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T Covid Week)

     LPRU News : ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ผู้จัดการประจำตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์  อ.ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์ และ อ.พิมาย  วงค์ทา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ กรรมการดูแลพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มอบหมายให้นายนราวิชญ์  จีโนเขียว นางสาวศิปาง  ธิแจ้ และนางสาวยุวรี  ใจชุ่ม ทีมงาน U2T ตำบลมะเขือแจ้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T มร.ลป. ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T Covid Week) ณ หอประชุม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การทำเจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ พร้อมทั้งลงพื้นที่รณรงค์ ทำความเข้าใจ ให้ความรู้ในเรื่องข้อดีและประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้บริการรับลงทะเบียนการจองวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Link Website : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top