บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการประกอบธุรกิจ สำหรับบัณฑิตยุคดิจิทัล

    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สู่ตลาดแรงงาน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) “การอบรมให้ความรู้ หัวข้อ การประกอบธุรกิจสำหรับบัณฑิตยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจในตลาดแรงงานในปัจจุบัน รวมทั้งทราบเทคนิคการเตรียมตัวและปรับตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นางสาวรัตนาภรณ์ เทพตุ่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ปลาส้มตราแม่มาลัย และจำหน่ายผ่านร้านปลาส้มพะเยาของฝากจากเมืองพะเยา บนแพลตฟอร์ม shopee และ lazada และผู้ช่วยวิทยากร นางสาวณัชชา หลวงใน มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งอุปสรรค ปัญหาที่พบในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอิสระผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ จำนวนกว่า 100 คนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรม
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top