บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ โครงการค่ายอาสา”ฮอมกั๋น ปั๋นหื้อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น

          ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสาคณะวิทยาการจัดการ “ฮอมกั๋น ปั๋นหื้อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และบำเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่นและชุมชน เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนจำนวนหนึ่ง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นงุ้น นางสาวกัญตยา คนเที่ยง เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังมอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เลี้ยงขนม เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน แก่นักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 46 คน ครูและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 70 คน
          นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความสุข สนุกสนาน ให้กับน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแก่เจ้าอาวาส วัดต้นงุ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้ดำเนินโครงการ เรียกได้ว่างานนี้อิ่มใจและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top