ความหมายของสัญลักษณ์ 
        เครื่องมือหรือสิ่งที่จะนำพาให้มุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงนำทางไปสู่การค้นพบ และการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ

สีของสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

สีฟ้า แทนค่า ท้องทะเล ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ขนาดใหญ่และไม่มีวันหมด
หรือสูญสลาย รอคอยการสำรวจ, การแสวงหา และการไขว่คว้าอยู่เสมอ

สีขาว แทนค่า คุณธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวทั้งกายและใจให้เกิด
ความบริสุทธิ์