บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ ถวายระฆังอธิษฐาน ณ วัดดอยพระฌาน ภายใต้โครงการวิจัย

     LPRU News : เมื่อวันที่ 29 พฤจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้ทำการศึกษาแนวทางในการทำการตลาด สำหรับการรักษาคุณค่าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือน จังหวัดลำปาง  ภายใต้ชุดโครงการ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง  โดยการถวายระฆังอธิษฐาน  ณ  วัดดอยพระฌาน  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือน และส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top