คณะวิทยาการจัดการได้แต่งตั้งคณบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายยงยุทธ  เศรษฐกร
พ.ศ. 2528 – 2530

2.นายยงยุทธ  เศรษฐกร
พ.ศ. 2530 – 2534

3.ดร.จักรกฤษณ์ สำราญใจ
พ.ศ. 2534 – 2535

4.นายยงยุทธ  เศรษฐกร
พ.ศ. 2535 – 2538

5.นายวิทยา เจริญศรี
พ.ศ. 2538 – 2539

6.นายวิทยา เจริญศรี
พ.ศ. 2539 – 2542

7.นางฐานุษา สายสวาสดิ์
พ.ศ. 2542 – 2544

8.นายยงยุทธ  เศรษฐกร
พ.ศ. 2544 – 2546

9.ดร.สุเทพ ทองคำ
พ.ศ. 2546 – 2548

10.ดร.สุเทพ ทองคำ
พ.ศ. 2548 – 2551

11.รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
พ.ศ. 2552 – 2555

12.ผศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
พ.ศ. 2556 – 2559

13.ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
พ.ศ. 2560 – 2563

14.ดร.นุสรา แสงอร่าม
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน