บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

ทีมวิจัย มร.ลป. ร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือขับเคลื่อนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่การเป็นผู้ประกอบการ SE

     LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG พื้นที่ชุมชนท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” ร่วมกับทีมนักวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราขภัฏกลุ่มภาคเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน และชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยนางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน พร้อมทีมวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เป็นวิทยากร โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 70 คน
     ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้การทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้รับทุนระดับประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้รับทุนระดับภาคเหนือ โดยมีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เป็นผู้อุดหนุนทุนวิจัยประจำปี 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชนหรือกลุ่มชมรมทางด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่การประกอบกิจการในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยวผ่านแนวทางการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกด้วย
ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top