วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธิญา สุวรรณราช ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ป.ตรี)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ งามขำ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019