LPRU News : อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการสร้างกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการทางวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการอันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาและสังคม โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะและตัวแทนคณบดีวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้