บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

     LPRU News : ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 : nims 2022 ในหัวข้อ “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กล่าวรายงาน
     การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 มหาวิทยาลัย โดยมีการนำเสนอบทความจากสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้น 101 บทความ จำแนกเป็นระดับชาติ 91 บทความ และระดับนานาชาติ 10 บทความ ซึ่งมีการแบ่งประเภทการนำเสนอเป็นแบบบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 56 บทความ และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 45 บทความ
     พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้จัดทำพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในปี 2566 ในลำดับต่อไป
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top