มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า “วิทยาลัยครูลำปาง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง- แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

     วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ใน พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  จนกระทั่ง มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ ในปี พ.ศ. 2521 วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา และเปิดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2529 วิทยาลัยครูลำปางได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางอยู่นั้น ได้มีการประสานการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ โดยรวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัยครู   วิทยาลัยครูลำปาง ซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบนได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน และได้พัฒนาเป็น “สหวิทยาลัยล้านนา” ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานสหวิทยาลัยล้านนา และก่อตั้ง “คณะวิชาวิทยาการจัดการ” โปรแกรมวิชาสหกรณ์เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นวิชาเอกสหกรณ์ สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏลำปาง” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และคณะวิชาวิทยาการจัดการเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” เป็นต้นมา 

     วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ. 2547  ” ทำให้สถาบันราชภัฏลำปาง          ปรับเปลี่ยนฐานะเป็น         “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” Rajabhat University) ในสังกัดคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ