บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุมออนไลน์ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ ซี่งมีคณะผู้ประเมินประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี และคณะอนุกรรมการฯ โดยมีผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รับการประเมินผลงานคณะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการประเมิน ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top