ปรัชญา
       บูรณาการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์
      เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาวิชาการสู่สากล


พันธกิจ
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดพันธกิจให้สอดรับกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้
       1 ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
       2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการจัดการ
       3. บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ
       4. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       5. พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการคณะให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ