หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy Program

facebook fanpage

ปรัชญา : การบัญชีมีลักษณะความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี มีบทบาทในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัญชีบัณฑิตให้มีสมรรถนะ ดังนี้
 • มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคมรวมถึงมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและประเทศชาติ
 • มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 • มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพการบัญชี
 • มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีทักษะทางภาษาที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์หรือใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมยุคดิจิทัล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักบัญชีการเงินและภาษีอากร
 • นักบัญชีบริหารหรือผู้บริหารด้านบัญชีการเงิน
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงิน การคลัง การภาษีอากร งานพัสดุและงานอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต