หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Management

website

ปรัชญา : เป็นศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในการตอบสนองความต้องการด้านการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ บนฐานการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
 • มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
 • มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง
 • มีความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนเองหรือทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างหรือใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจสมัยใหม่ให้สามารถประสานงานและใช้ช้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถทางด้านภาษาและการสื่อสาร
 • มีความพร้อมในเชิงปฏิบัติการรองรับการเข้าบรรจุงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรองรับเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอื่น
 • มีทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่
 • ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ออกแบบและจัดการหน้าร้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า นักจัดการฝึกอบรม
 • ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ