หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Master of Management Program in Management

website


ปรัชญา : การจัดการ เป็นศาสตร์สากลที่สามารถประยุกต์ใช้กับทุกองค์การ มุ่งสร้างผู้นาในการทางานให้ประสบความสาเร็จ ด้วยกลไกการวางแผน การจัดองค์การ การอานวยการและการควบคุมองค์การที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการและมีทักษะในการเป็นผู้นำ
  • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • มีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทางด้านการจัดการอย่างต่อเนื่อง สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ สังคม ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักบริหารที่ปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
  • นักวิชาการ นักวิจัย ครูหรืออาจารย์ทางด้านการจัดการ
  • นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการและอาชีพอิสระอื่น ๆ
  • นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
  • บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการในหน่วยงานต่างๆ