หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration Program in Management

facebook fanpage


ปรัชญา : สร้างและพัฒนาบัณฑิต ผลิตนักการจัดการที่มีคุณภาพสู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
 • มีความสามารถบูรณาการหลักการบริหารจัดการองค์การได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา ตัดสินใจ ในการประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • นักวิชาการแรงงาน
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นักวิชาการพัสดุ
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าของกิจการ