หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการ

Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Business

facebook fanpage


ปรัชญา : ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการบนพื้นฐานวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
 • มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ทั้งในระดับธุรกิจและระดับท้องถิ่นโดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยวจากฐานของชุมชนและวัฒนธรรม และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ
 • มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ ภาษาต่างประเทศรวมทั้งมีทักษะสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตามทักษะวิชาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์
 • พนักงานบริษัทนาเที่ยวและบริษัทตัวแทนนาเที่ยว
 • ข้าราชการส่วนงานการท่องเที่ยว สานักงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
 • เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษขององค์กรต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมหน่วยงานรัฐและเอกชน
กลุ่มวิชาธุรกิจบริการ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารองที่พักและบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 • พนักงานต้อนรับในธุรกิจบริการ
 • พนักงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • พนักงานบริการในธุรกิจสปา
 • เจ้าหน้าที่ดาเนินงานธุรกิจการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 • เจ้าหน้าที่ดาเนินงานธุรกิจการจัดนิทรรศการ