หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Accountancy Program (Continuing)

facebook fanpage


ปรัชญา : มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา มีลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัญชีบัณฑิตให้มีสมรรถนะ ดังนี้
 • มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพในการผู้เรียนรู้ที่พึ่งพาตนเองได้สามารถบูรณาการ ประยุกต์ความรู้ ใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม
 • มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการคิดวิเคราะห์ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมยุคดิจิทัล
 • มีเจตคติ และค่านิยมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีจิตอาสา และมีความกล้าหาญในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม รวมถึงจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 • มีความสามารถใช้ข้อมูลทางสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและภาษาสื่อสารในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาชีพเพื่อการบริหารงานและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกับผู้อื่น สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพการบัญชีหรือแก้ไขปัญหาสังคม และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักบัญชีการเงินและภาษีอากร
 • นักบัญชีบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงิน การคลัง งานพัสดุและงานอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต