หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts

website


ปรัชญา : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร และการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล บูรณาการองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
 • เป็นนักสื่อสารวิชาชีพที่มีความรอบรู้และเท่าทันด้านการสื่อสาร และสามารถสร้างสรรค์งาน และบูรณาการไปใช้ได้ในทุกแพลตฟอร์ม ในยุคดิจิทัลแบบบูรณาการ
 • สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร และการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล เพื่อการประกอบอาชีพ
 • มีทักษะที่จาเป็นในวิชาชีพด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อ และความสามารถเชิงวิเคราะห์
 • สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • มีสานึกรักในท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 • มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสารับใช้ท้องถิ่นและสังคม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักโฆษณา
 • ทำงานเกี่ยวกับการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมองค์กร
 • พิธีกร ผู้ประกาศข่าว
 • ผู้สื่อข่าว
 • ประกอบธุรกิจ และอาชีพอิสระ เช่น งานออกแบบสื่อ งานกราฟิก งานออกแบบเว็บไซต์ การจัดเหตุการณ์พิเศษ (ออร์แกไนเซอร์) ช่างภาพ เป็นต้น