หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Administration

วิชาเอก

 • การตลาด (Marketing)
 • เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน (Business Development and Investment Economics)
 • การจัดการธุรกิจเอเชีย (Asian Business Management)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Analytics)

ปรัชญา : ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านบริหารธุรกิจสมัยใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและบริบทของสภาพแวดล้อม สังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ ด้านต่างๆ ดังนี้
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและท้องถิ่น
 • มีความรู้ทางด้านนวัตกรรมการบริหารธุรกิจ และสามารถประกอบธุรกิจของตนเองหรือทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • มีทักษะทางปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้
 • มีความเป็นผู้ประกอบการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารเข้าใจได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และประมวลผลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์งบประมาณ นักวิชาการคลัง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติงาน เศรษฐกร
 • พนักงานบริษัท เช่น นักวิจัยตลาด นักวิเคราะห์ตลาด นักการตลาดระหว่างประเทศ นักวิเคราะห์สินเชื่อ นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทนำเข้าและส่งออก
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว