หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accounta ncy Program

facebook fanpage


ปรัชญา : การบัญชีเป็นภาษาสากลทางธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัญชีมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • มีความรู้และทักษะด้านการบัญชีรวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์วิชาการบัญชี และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กร ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางการบัญชี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมปรับตัวตอบสนองต่อชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
 • ผู้อำนวยการบัญชี
 • ผู้บริหารด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน และพัสดุ
 • ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการเงิน การบัญชี
 • ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ที่ปรึกษาการลงทุน และที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
 • ประกอบธุรกิจสานักงานบัญชี และสานักงานสอบบัญชี
 • อาจารย์ หรือนักวิชาการทางการบัญชี