อัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ

"เสริมสร้างบัณฑิตจิตอาสา"

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

"บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม"