อัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ

บัณฑิตจิตอาสา

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม