อัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ

เสริมสร้างบัณฑิตจิตอาสา

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม