แผนปฏิบัติราบการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

plan66-70