บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

ทีมนักวิจัยลำปางแก้จน มร.ลป. ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลระดับตำบล

2022-01-05T16:03:57+07:0024/12/2021|ข่าว2564|

LPRU  News : เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม  2564 ทีมนักวิจัยโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ และ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ ซึ่งเป็นนักวิจัยที่รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจ ค้นหา ...

มร.ลป.นำเสนอ “การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน”

2022-01-05T15:59:41+07:0023/12/2021|ข่าว2564|

LPRU News : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  รศ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอรายงานความก้าวหน้า 8 เดือน ของโครงการ "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัดลำปาง"  โดยได้รับการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ...

มร.ลป. เป็นตัวแทนภาคเหนือนำผลงานร่วมนิทรรศการในงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19

2022-01-05T15:55:30+07:0020/12/2021|ข่าว2564|

LPRU News :  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ...

นักวิจัย มร.ลป. ร่วมนำเสนองานในมหกรรมงานวิจัยฯ ภาคใต้ ในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

2022-01-05T15:51:07+07:0017/12/2021|ข่าว2564|

LPRU News : เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ภายใต้แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ 2 โดยมี ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัย พร้อมด้วยหัวหน้าแผนงานวิจัยระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ...

มร.ลป. รับมอบทุนการศึกษาจาก Flash Express รวม 150,000.- บาท

2022-01-05T15:47:07+07:0016/12/2021|ข่าว2564|

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย  อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และนางบุญรักษา ปัญญายืน  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา   รับมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวม 150,000.- บาท  จากบริษัท  Flash Express โดยสนับสนุนเป็นทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 100,000.-  บาท  ทุนกิจกรรมนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา  จำนวน  30,000.-  บาท ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “วิทยาการจัดการ 2022”

2022-01-05T15:30:13+07:0009/12/2021|ข่าว2564|

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “วิทยาการจัดการ 2022” ...

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงานโครงการร่วมผลิตบัณฑิต ร่วมกับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

2022-01-05T14:41:04+07:0001/12/2021|ข่าว2564|

LPRU News : เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์นลินทิพย์ กองคำ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คุณวัลลภ สิงหราช  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทแฟลช ...

คณะวิทยาการจัดการ ถวายระฆังอธิษฐาน ณ วัดดอยพระฌาน ภายใต้โครงการวิจัย

2022-01-05T14:19:52+07:0029/11/2021|ข่าว2564|

LPRU News : เมื่อวันที่ 29 พฤจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้ทำการศึกษาแนวทางในการทำการตลาด สำหรับการรักษาคุณค่าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือน จังหวัดลำปาง  ภายใต้ชุดโครงการ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง  โดยการถวายระฆังอธิษฐาน  ...

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมแข่งขัน “Blockchain tech startup 2021”

2022-01-05T15:12:45+07:0028/11/2021|ข่าว2564|

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาระดับภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขัน “Blockchain tech startup 2021” ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่ ...

สาขาวิชาการบัญชี MOA กับผู้ประกอบการด้านการบัญชีและการตรวจสอบ

2022-01-05T13:36:00+07:0026/11/2021|ข่าว2564|

LPRU News : เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับ นางสาวดวงโสภา  ศรีบุหงา ผู้จัดการสำนักงานอาลัมภางค์การบัญชี  นางกานต์  เลิศวิภาภัทร ผู้จัดการสำนักงานสยามแอคเค้าติ้งแอนด์ออดิทติ้ง และนางสาวนันท์นภัส  วงษ์พ่วง  ...

Go to Top