งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ Deyang Vocational College of Technology and Trade สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์นลินทิพย์ กองคำ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะผู้บริหาร Deyang Vocational College of Technology and Trade ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สถาบัน นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ การส่งเสริมโอกาสในการศึกษาต่อ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกันในอนาคต