บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “วิทยาการจัดการ 2022”

     วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “วิทยาการจัดการ 2022” ณ ห้องประชุมธรรมศรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ประชุมได้มีการหารือในการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

     สำหรับการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของเครือข่ายทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยในปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดงานในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้แนวคิด “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน” หัวข้อการประชุมวิชาการประกอบด้วย ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและการบริการ นิเทศศาสตร์ สหวิทยาการทางวิทยาการจัดการ การวิจัยในชั้นเรียนทางวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนทศ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ms.lpru.ac.th/nims2022/index.php ซึ่งเปิดระบบลงทะเบียนและรับส่งบทความฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 มกราคม 2565

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top