ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.54 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.16 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดี

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.76 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.62 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.35 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดี

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.48 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดี

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.14 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดี

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.66 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.66 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.57 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.58 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก