หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

Bachelor of Business Administration Program in Digital Business Management

facebook fanpage


ปรัชญา : ศาสตร์การจัดการธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
  • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล
  • สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลมาสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันแก่ธุรกิจของท้องถิ่น
  • สามารถจัดการหรือพัฒนาธุรกิจดิจิทัล รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคดิจิทัล
  • มีคุณธรรม และจริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
  • ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
  • นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
  • นักการตลาดธุรกิจดิจิทัล
  • นักพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชัน
  • นักคอมพิวเตอร์กราฟิก