บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมประดิษฐ์กระทง และประกวดกระทงฝีมือ (กระทงเล็ก)

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมประเพณีเทศกาลลอยกระทง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์กระทง ในเทศกาลลอยกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมประดิษฐ์กระทงในเทศกาลลอยกระทง ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ นายคมกฤษณ์ คำแปงเชื้อ ผู้บริหารคุ้มคำแปงเชื้อ พร้อมทีมงาน นายกีรนันทร์ ศรียอด และนายสิริกร กิ่งจักร โดยการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติต่าง ๆ โดยผลงานจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาได้นำไปประกอบ และตกแต่งภายในงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมที่ 2 คือ การประกวดกระทงฝีมือ (กระทงเล็ก) โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จากตัวแทนคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบประกาศ ได้แก่ ทีมละกอนเเก้ว จากคณะวิทยาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศ ได้แก่ ทีมตัวตึงหมู่บ้าน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมใบประกาศ ได้แก่ ทีม HuSoc จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมพยาบาลศาสตร์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมเฉพาะกิจ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ นางเตือนตรา หาญมนตรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายศุขฐิ์เกษม ฝั่นคำอ้าย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และอาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ ข้าราชการบำนาญ โดยการประกาศผลแข่งขัน รวมทั้งการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันจาก รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายในงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565 เช่นกัน
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top