บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอน และกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอน และกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดังนี้

วันที่ 7 ธันวาคม 2565
– อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา : โรงเรียนวังเหนือวิทยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
– ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/อาจารย์ ดร.บัณฑิต บุษบา/อาจารย์ ดร.อารยา อริยา : โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
– ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์/ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ : โรงเรียนประชาราชวิทยา และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
– ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน : โรงเรียนสบจางวิทยา

วันที่ 9 ธันวาคม 2565
– ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์/ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ : โรงเรียนเถินวิทยา
– ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/อาจารย์ ดร.บัณฑิต บุษบา/อาจารย์ ดร.อารยา อริยา : โรงเรียนเมืองปานวิทยา
– ผศ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ : โรงเรียนแม่พริกวิทยา
– ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา

ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 6 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.lpru.ac.th/entrance/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา 054 – 237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top