ด้วยอ.ฐานุษา สายสวาสดิ์,อ.สุพาพร ลอยวัฒนกุล และนายโกศล เฟื่องฟู มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 20 ทุน เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อไป