บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัล “ชมเชย” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

     LPRU News : เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับรางวัล “ชมเชย” พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ในกิจกรรม Thailand Research Expo 2022 Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) โดยนำผลงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทาง ยุคสมัยล้านนาเพื่อเชื่อมโยงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ทีมนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ และอ.ดร.ปัณณทัต กัลยา อาจารย์สังกัคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมจัดแสดงริทรรศการ ในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top