หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

Bachelor of Business Administration Program in Logistics and International Business Management

facebook fanpage


ปรัชญา : การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในศาสตร์หลักของเศรษฐกิจ นำธุรกิจไทยก้าวไกลสู่สากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศที่เป็นสากล ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศได้จริง
 • มีความเชี่ยวชาญ สามารถประกอบอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศอีกทั้งมีคว ามสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาร่วมสร้างประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ชัพพลายเชน โลจิสติกส์
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่นำเข้า/ส่งออก
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางบก/ทางทะเล/ทางอากาศ
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การขายต่างประเทศ การตลาดต่างประเทศ
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน
 • นักวิชาการขนส่ง
 • นักวิเคราะห์ชัพพลายเชน
 • นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์งานโลจิสติกส์
 • ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าส่งออก เป็นต้น