หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

website


ปรัชญา : การจัดการเป็นศาสตร์ที่สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพการคิดเชิงสร้างสรรค์ การสังเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางการจัดการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
 • เป็นนักวิชาชีพชั้นสูงด้านการจัดการที่มีความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์การต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • มีทักษะในการผลิตผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 • มีความเชี่ยวชาญและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมเป็นสากล
 • มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ มีความเป็นผู้นาที่มีความพร้อมในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
  • นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาหรืออาจารย์ทางด้านการจัดการ
  • นักวิชาชีพชั้นสูงด้านการจัดการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ข้าราชการ ข้าราชการการเมืองและนักการเมือง