บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

อบต.นาโป่ง จัดพิธีมอบปริญญาชีวิตแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และมอบประกาศเกียรติคุณให้แด่ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา

     วันที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโป่ง รุ่นที่ 2 “วันปริญญาชีวิต” ณ หอประชุมเถินธวัชยนต์ประชาอุทิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยนายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธี และนายทองดี สาวงศ์ตุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้ารับมอบปริญญาชีวิต จำนวน 52 คน หลังจากนั้นนายอำเภอเถินได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโป่ง ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ในการทำคุณประโยชน์ด้านการบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยยกระดับเศรษฐกิจในตำบลนาโป่งให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ผู้จัดการ U2T ตำบลนาโป่งได้มอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโป่ง เพื่อให้โรงเรียนผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป

     สำหรับโครงการ U2T for BCG เป็นยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน ต่อเนื่องจากโครงการ U2T ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่และนักศึกษาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด ระยะเวลาจ้างงาน 11 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาตามปัญหาหรือความต้องการของชุมชน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top