บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านผู้ยากไร้

     LPRU News : เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ต.วอแก้ว โดยกิจกรรมดังกล่าว ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ในฐานะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจเปิดเผยว่า กิจกรรมจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการดังกล่าวดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจที่นักศึกษาจัดทำธุรกิจจำลองและนำผลประกอบการที่ได้จากการทำธุรกิจจำลองไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปแบบ CSR รวมทั้งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ที่คณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมเป็นนักวิจัยแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก บพท. เพื่อสำรวจและค้นหาคนจนในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านผู้ยากไร้ในครั้งนี้เป็นผลจากการสำรวจและค้นหาคนจนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว และนักศึกษาได้นำเสนอรูปแบบการแก้ปัญหาคนจนเฉพาะหน้าด้วยการนำกิจกรรม CSR ในรายวิชา ร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งสามารถสร้างความตระหนักและการรับรู้การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น

     นอกจากนี้การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวได้มีการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในบ้านพัก ห้องน้ำ ห้องครัวให้แก่ผู้ยากไร้ให้ถูกสุขอนามัย รวมทั้งปลูกผักสวนครัวเพื่อการยังชีพ โดยมี ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วยนายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง อาจารย์จิรประภา คำราช และอาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ส่องสว่าง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องครัวต่างๆ และเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาขาการจัดการ ครั้งที่ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม  2564 ณ บ้านยาง หมู่ที่ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยการพัฒนาบ้านผู้ยากไร้จากการสำรวจและค้นหาคนจน จำนวน หลังคาเรือน พร้อมกับมอบถุงยังชีพแก่คนในชุมชน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภคได้ที่สาขาวิชาการจัดการ หรือติดต่อ 084-3726895

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top